• Status: 2


  Özet: Dinimizin gerekli gördüğü şekilde yaşamak ve davranmak için Allah (cc) Kuran-ı Kerim’i indirmiştir. Tüm ibadet ve amellerimiz Kuran – ı Kerim’e göre olmalıdır. Ancak bazen dinimizle ilgili herhangi…

  Dinimizin gerekli gorduğu şekilde yaşamak ve davranmak için Allah (cc) Kuran-ı
  Kerim'i indirmiştir. Tum ibadet ve amellerimiz Kuran - ı Kerim'e gore
  olmalıdır. Ancak bazen dinimizle ilgili herhangi bir sorunun cevabını Kuran'da
  bile bulamayız ya da yorumlayamayız. İşte bu noktada hadis ve sunnetlere
  başvururuz.

  Ayet, hadis ve sunnetlerin farklı kesimlerce yorumlanmasıyla ortaya çıkan
  goruş ayrılıkları ise mezhepleri oluşturmuştur. Öncelikle şunu belirtmek
  gerekir ki mezhepler asla bir dinmiş gibi gorulmemeli, gosterilmemelidir.
  Mezhep kurucuları ise din koruyucuları veya tebliğcisi değildir. Mezhepler
  için " İ slam dininin anlaşılma, yorumlanma hatta bir çeşit duşunce
  ekolleridir.
  " ifadesi kullanılmıştır. Esas olarak din Allah'a net bir şekilde
  inanmayı ve tapmayı gerektirir. Ancak bu inanç ve ibadetin de bir sistemi,
  kuralları olmalıdır.

  Mevlid-i Şerif Nedir? Nasıl Okunur, Ne Zaman, Kim Tarafından Yazılmıştır?

  Az once de belirttiğimiz gibi Kuran - ı Kerim'de dinimizle ilgili bilmemiz
  gereken her şey yazılmıştır.
  Ancak normal vasıflarda bir Musluman burada
  yazan her ayeti anlayıp yorumlayamayabilir. Daha doğrusu din alimleri bu
  ifadeyi kullanmaktadırlar. Mezheplerin çıkış noktası olan burada ise m
  uctehidlik
  sıfatına erişmiş kişiler bu gorevi ustlenmişlerdir. İslam dininde
  hiçbir ayrılık olmadığını, hangi yoldan gidersek gidelim var ış noktamızın
  sadece Allah olduğunu
  hatırlatarak, mezhepler konusunu açıklamaya çalışalım.

  Mezhep Nedir?

  ![Mezhep Nedir?](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2014/12/mezhep-
  nedir.jpg%20700w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2014/12/mezhep-
  nedir-300x129.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2014/12
  /mezhep-nedir-696x298.jpg%20696w)Mezhebin kelime anlamı izlemek, gidilen
  yol, benimsenen g oruş
  demektir. Dini anlamda ise muctehid bir İslam
  aliminin kapalı veya kesin olmayan ayet ve hadisleri İslam'a ters
  duşmeyecek şekilde yorumlaması ve çozum getirmesi demektir. Başka bir
  ifadeyle, bir dinin farklı goruş ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan
  kollarından her biridir. Muctehid ise bir konu hakkında tum delilleri
  inceleyerek hukum çıkartan din adamlarına denir.

  Mezhepler Kaça Ayrılır?

  ![](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2017/04/mezhepler-kaca-
  ayrilir.jpg%20700w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2017/04
  /mezhepler-kaca-ayrilir-300x129.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2017/04/mezhepler-kaca-ayrilir-640x274.jpg%20640w)Birçok dinde
  mezhepler vardır. İslam dininde ise mezhepler F ıkhi ve İtikadi olmak
  uzere 2 ana gruba ayrılır. Genel olarak en çok duyduğumuz ve dort ana mezhep
  olarak bildiğimiz;  hanefi, maliki, şafi ve hambeli mezhepleri fıkhi mezhep
  başlığı altında yer almaktadır.

  Fıkhi Mezhepler

  İslam dininde ibadet, evlilik, boşanma, ticaret , miras ve amel gibi konularda
  ortaya çıkan goruşlerin sistemleşmiş olduğu mezheplerdir. Buna gore sunnilerin
  dort buyuk fıkhi mezhebi vardır.

  Hanefi Mezhebi

  İslam dininin s unni fıkıh mezheplerindendir. Kurucusu İ mam-ı Azam
  diye de bilinen Ebu Hanife 'dir. Hanefi mezhebi ilk olarak Irak'ta doğmuş,
  oradan batıya yayılmıştır. Abbasiler doneminde başlıca fıkıh mezhebi olmuştur.
  Abbasilerden sonra Hanefi mezhebinde bir gerileme olmuş ancak Osmanlı
  Devleti'nin kurulmasıyla birlikte yeniden canlanmaya başlamıştır.

  Gunumuzde Turkiye, Afganistan, Pakistan, Mısır, Suriye, Ürdun, Hindistan,
  Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek ve Romanya Muslumanları genel olarak
  hanefidir. Hanefilik mezhebinde herhangi bir meselenin çozumu için o nce
  Kuran ayetlerine bakılır.
  Ayette konuyla ilgili bir çozum varsa o yola
  başvurulur. Eğer Kuran'da çozum bulunamazsa bu kez sunnete başvurulur.
  Peygamber Efendimiz (SAV)'in davranışlarına sunnet denir.

  Maliki Mezhebi

  Kurucusu İ mam Malik bin Enes Hazretleridir. İhtiyacı olan ilmin Medine'de
  olduğuna inanan İmam Malik hayatı boyunca bu kutsal Peygamber şehrinden
  ayrılmamıştır. Maliki mezhebi ilk olarak Hicaz halkı tarafından benimsenmiş,
  daha sonra hacca gidenler vasıtasıyla yayılmaya başlamıştır. Tamamen Hz.
  Muhammed (SAV)'in doğrultusunda ilerleyen ve bu yolda fetva veren İmam Malik,
  maliki mezhebinin oluşmasını sağlamıştır.

  Şafii Mezhebi

  Kurucusu İ mam-ı Şafii Hazretleridir. Şafii mezhebi ilk olarak Mısır'da
  doğmuş, daha sonra Irak, Suriye, Yemen ve Horasan'a yayılmıştır. Gunumuzde
  Mısır, Suriye ve Irak'taki Muslumanların buyuk kısmı şafii mezhebindedir.
  İmam-ı Şafii şer'i delillerden yola çıkarak hukumler vermiştir. Bu mezhebin
  getirdiği kurallara uyan kişilere ise şafii denir.

  Hanbeli Mezhebi

  Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel Hazretleridir. Kuran ve
  hadislerin onde geldiği fıkhi mezheplerdendir. Eğer bir konuda Kuran ve
  sunnette kesin bir bilgi yoksa, buna en yakın olan yola başvurulur. Gunumuzde
  Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan'da hanbeli mezhebine mensup Muslumanlar
  bulunmaktadır.

  İtikadi Mezhepler

  İtikad kelime anlamı olarak aksine ihtimal vermeyecek şekilde bir şeyi
  kabullenmek, g onulden bağlanmak demektir. İtikadi mezhepler ise iman ve
  inançla ilgili konuların sistemleştiği mezheplerdir.

  Ehl-i Sunnet Mezhebi

  Hz. Muhammed (SAV)'in yolundan giden ve o yoldan hiç sapmayanların mezhebidir.
  Kayna ğı Kuran-ı Kerim ve sunnetlerdir. Ehl-i sunnet mezhebindekiler
  Kuran'da veya sunnette ne buyurulmuşsa ona inanır ve onu uygularlar. Ehl-i
  sunnet mezhebinin iki alt kolu vardır.

  • M aturidiyye Mezhebi: Kurucusu Semerkand koylerinden Maturid'de doğmuş olan Ebu Mansur Muhammed'dir. Genellikle hanefiler maturidi mezhebindedirler.
  • E ş'ariyye Mezhebi: Kurucusu Ebu'l Hasan Eş'ari Hazretleridir. Maliki ve şafiiler genellikle eş'ariyye mezhebindedirler. Eş'ariyye ve maturidi mezhepleri arasında genel olarak buyuk farklar yoktur. İkisi de peygamber efendimizin sunnetlerine uygundur.

  Ehl-i Bid'a Mezhebi

  Hz. Muhammed (SAV)'in getirdiği emirleri ve Kuran-ı Kerim'in hukumlerini
  kendilerine gore yorumlayıp uygulayan kimselerdir. Yani bid'ata giren, sunnet
  yolundan sapan kişilerdir. Bid'at dinin esaslarına ters duşen her turlu
  davranış, soz ve duşunce demektir. Peygamber efendimiz bir hadisinde şoyle
  buyurmuşlardır;

  _" Sozlerin en hayırlısı Allah'ın Kitabı, yolların en hayırlısı da Muhammed'in
  yoludur. İşlerin en kotusu sonradan çıkarılanlardır. Ve her sonradan uydurulan
  şey (bid'at) de delalettir, sapıklıktır." _Ehl-i bid'a mezhebinin kendi
  arasında birçok kolu vardır.

  • Cebriye: Kurucusu insanda c uzi irade olmadığından seçme şansının verilmediğini savunur.
  • Mu 'tezile: Aklın vahiyden daha ustun olduğunu savunanların mezhebidir.
  • M urcie: İstedikleri kadar gunah işleseler bile " La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah" dedikleri an cennete gideceklerine inananların mezhebidir.
  • Haric ilik: Yalnızca ve mutlak suretle Kuran-ı Kerim'den hukum çıkarmaktır.
  • Ş ia: Kuran-ı Kerim'in bazı ayetlerinde eksik olduğunu iddia eden ve dort buyuk halifeden Hz. Ali dışındakileri sevmeyenlerdir.
  • Vehh abilik: İngilizlerin ummeti bolup, dağıtmak için ortaya çıkardığı bir harekettir.

  Ehl-i Delalet Mezhebi

  Allah'a, peygambere ve ahirete iman konusunda sapkınlığa duşmuş kişilerin
  mezhebidir. Delalet veya delal do ğru yoldan sapma, sapkınlık demektir.
  Ehl-i Delalet ise Allah'a, peygambere ve ahirete iman konusunda sapkınlığa
  duşmuş kişilerin mezhebidir. Durzilik ve Bahailik bunlara ornektir. Bahailer
  kurucularının ilah olduğunu savunur, namazlarını onun olduğu evin yonune doğru
  kılarlar. Hz. Muhammed (SAV) dinde her yeni gelen bilginin bid'at, her
  bid'atın da delalet olduğunu soylemiştir.

  Mezhepler Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  ![](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2017/04/mezhepler-nasil-ortaya-
  cikti.jpg%20700w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2017/04
  /mezhepler-nasil-ortaya-cikti-300x129.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2017/04/mezhepler-nasil-ortaya-cikti-640x274.jpg%20640w)Hz.
  Muhammed (SAV)
  hayattayken sahabeleri etraf ında toplanır, merak ettikleri,
  akıllarına takılan her soruyu sorarlardı. Peygamber efendimiz de Kuran-ı
  Kerim'in nasıl yorumlanacağını ve ayetlerin iniş sebeplerini tek tek bildiği
  için en doğru şekilde yorumluyordu. Ancak peygamberimizin olumunden sonra
  sahabelerinin bir kısmı Mekke ve Medine dışına çıkmışlardır. Gittikleri bu
  yerlerde halk dini konularla ilgili sorunları onlara soruyor, onları adeta bir
  muftu, muallim gibi goruyorlardı. Fakat her yerin kendine ozgu orf ve adetleri
  olduğundan bazı meseleler de buna uygun olarak çozuluyordu.

  Tevhid Nedir? Tevhid Çeşitleri Nelerdir?

  Farklı yerlere dağılan sahabelerin bu uygulaması ile zamanla farklı goruşler
  içeren mezhepler doğmuştur. Bugune kadar hemen her Muslumanın sorduğu ve merak
  ettiği sorulardan biri mezheplere gerek olup olmadığıdır. Kuran'a inanan
  herkes merak ettiği bir konuyu açıp okuyabildiğini ve çozumu bulabildiğini
  duşunur. Ancak sıradan birinin dini meseleleri Kuran ve sunnetlerden, doğrudan
  doğruya oğrenmesinin mumkun olmadığı savunulur. Bunu ancak muctehidlik
  sıfatına erişmiş, buyuk İslam alimleri yapabilir denmektedir.


  Devamını oku


  Yorumlar
  Yorum yazabilmek icin en az 5 karmaya ihtiyaciniz var. Paylasim yaparak karmani artirabilirsin.

  Yorumlar
  Paylaş