Özet: Kocaeli'nin Kartepe il�esinde ya�ayan �mer Okkal� (20), d�nyaca �nl� sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian taraf�ndan Amerika'ya davet edildi. Bilet paras� hesab�na yat�r�lan �mer Okkal�, Amerika'ya…

Kocaeli'nin Kartepe il�esinde ya�ayan �mer Okkal� (20), d�nyaca �nl� sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian taraf�ndan Amerika'ya davet edildi. Bilet paras� hesab�na yat�r�lan �mer Okkal�, Amerika'ya giderken hediye olarak �zmit pi�maniyesi ve Kocaelispor atk�s� g�t�recek.

Kartepe'de ya�ayan, bir akrabas�na ait �irkette çal��an Ömer Okkal�'n�n instagramda payla�t��� hikayeyi, unlu sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian gordu. Bu andan sonra hayat� de�i�en Ömer Okkal�, Dan Bilzerian'a ozel mesaj ile "Merhaba Dan Bilzerian. Senin çok buyuk bir hayran�n�m. Amerika'ya gelmek istiyorum. Ancak bu imkans�z gorunuyor. Bana yard�m edebilir misin?" yazd�. K�sa surede cevap veren Dan Bilzerian ise "Sana yard�m etmek için ne yapabilirim?" diyerek talebini iletmesi için Ömer ile telefon numaras�n� payla�t�. Dan Bilzerian'�n ekibi ile irtibata geçen Ömer Okkal�'n�n hesab�na ayn� gun içerisinde bilet paras� olarak 5 bin dolar yat�r�ld�. New York John F. Kennedy Havaliman�'na bilet alan Ömer Okkal�, ay sonunda Amerika'ya gidip Dan Bilzerian ile goru�mek için gun say�yor.

' HESABIMA 5 B�N DOLAR GELD�'

Dan Bilzerian'�n kendi hikayesine bakmas�na inanamad���n� soyleyen Ömer Okkal�, "Instagramda tak�l�yordum. Yata��mda uzan�r vaziyetteydim. Hikaye payla�m��t�m. Bir bakt�m ki Dan gormu�. 'Allah Allah, ne alakas� var? Hesab� m� hacklendi acaba?' diye du�undum. Instagrama bir ç�k�p tekrar girdim. Bu sefer ekran goruntusu al�p arkada�lar�ma yollad�m. Arkada�lar�m ilk ba�ta yalan soyledi�imi zannetti. Ben sefer Dan Bilzerian'� da etiketleyerek instagramda payla�t�m. 4-5 dakika geçmeden bir mesaj ald�m. Tabii ben yerimde duram�yorum. Yataktan kalkt�m. Annemle babam uyuyordu. Ben, 'Ne oluyor?' diye du�unuyorum. Sonra hemen, 'Bir yol yapmam, bir �eyler soylemem laz�m' diye du�undum. Herkesin kar��s�na ç�kmaz bu f�rsat. Sonra ikinci mesaj� att�m ama halen inanm�yorum. ��in içinde bir �eyler oldu�unu du�unuyorum. Ondan da çok çabuk cevap ald�m. Bir numara payla�t�. Sonra New York'tan bir telefon geldi. Açt���mda �ngilizce konu�an bir kad�n vard�. Pek bir �ey konu�amad�m. Kem kum yapt�m. Ne diyece�imi bilemedim. 'Please speak Turkish' dedim. Baya�� bir saçmalad�m. Tarzanca bir �ngilizce oldu. Kad�n bir �eyler daha soyledikten sonra telefonu kapatt�. 15-20 dakika sonra tekrar telefon çald�. O arada ben i� yerindeydim. Çok heyecanland�m. Ba�ka bir yerlerden çeviri program� açmaya çal��t�m. �kinci arayan bu kez Turkçe konu�uyordu. Buna da �a��rd�m. Bana durumu anlatt�. Mail adresi verdi. O adresten bilgilerimi yollamam� istedi. Ben ba�ta inanamad�m. Heyecandan 'Neden ben?' diye soramad�m bile. Ne çabuk Turkçe konu�an birini bulup da bana ula�t�lar, onu du�undum. Baya�� bir tereddutte kald�m. Do�ru mu, de�il mi? Yoksa i�in içinde ba�ka bir olay m� var? Baya�� bir �a�k�nl�k geçirdim. Verdikleri adrese �ban numaram ve bir kaç ozel bilgimi att�m. Bu bilgileri atarken de daha kotu yerlere gidebilir diye baya�� korktum. Gun içerisinde hesab�ma 5 bin dolar kadar bir para geldi" dedi.