Özet (TL;DR) @ 2018-05-02T09:18:24.000Z: 24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için seçmen listeleri bugün askıya çıktı. Listeler, 12 Mayıs’ta saat 17.00'de askıdan indirilecek.24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Donem Milletvekili Genel Seçimleri için takvim işliyor.

Yurt İçi Seçmen Kutuğu askı listeleri bugun saat 08.00 itibarıyla askıya çıktı.

SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINAskı listelerinin; Seçmen Kutuğu Genel Mudurluğunce Adres Kayıt Sistemi'nden alınan Turkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kutuğune donuşturuldukten sonra askıya çıkarılan listeler olduğu belirtildi.Bu kapsamda, yerleşim yeri değişikliği nedeniyle seçim çevresi değişen ilçe seçim kurullarınca, guncelleştirme ve muhtarlık bolgesi askı listelerinin duzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemleri yeni durum esas alınarak yapılacak.Seçmen Kutuğu Genel Mudurluğunce 30 Nisan'dan once; Nufus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mudurluğunden oy verme gunu itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve geçerli yerleşim yeri adresine sahip Turk vatandaşlarına ait bilgiler alınacak. Bu kapsamda alınan olum, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt İçi Seçmen Kutuğu'ne işlenecek.Oy verme gunu itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Mudurluğunden, askeri oğrenciler ve yedek subay oğrencilerine ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığından alınarak bu kişilerin seçmen kutuğundeki kayıtları dondurulacak. Askerliği nedeniyle daha onceden kayıtları dondurulanlardan oy verme gunu itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları "oy kullanabilir" hale getirilecek.Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hukumlulere ait bilgiler (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil) Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha onceden kayıtlan dondurulan hukumlulerden oy verme gunu itibarıyla tahliye olacaklar var ise kayıtları "oy kullanabilir" şeklinde duzenlenecek.Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henuz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun sureli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Guvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hukumlulerin kayıtları dondurulmayacak.Turk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama karan kesinleşenlere ait bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak bu kişilerin kayıtları da dondurulacak. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları "oy kullanabilir" hale getirilecek.Engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken goz onunde bulundurulmak uzere, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Mudurluğunden gorme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda istenecek ve alınan bilgiler seçmen kutuğune işlenecek.Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamaya kalabileceği dikkate alınarak, 8 Temmuz itibarıyla 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hukumlu iken tahliye olacaklar dahil edilerek "8 Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir" şerhi duşulecek.Seçmen kutuğunde gerekli işlemler yapıldıktan sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bolgesi askı listeleri Seçim Bilişim Sistemi'nden (SEÇSİS) alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılacak.İlçe seçim kurulu başkanlığınca muhtarlık bolgesi askı listelerinin askıya çıkarılmasından 4 gun once o yer Cumhuriyet Başsavcılığından ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hukumlulere ilişkin olanların kimlik bilgilerini içeren liste istenecek.Bu listedeki veriler SEÇSİS'e girilerek seçmenin kutuğe kayıtlı olup olmadığı kontrol edilip; tutuklular ile taksirli suçlardan hukumlulere ilişkin olanların listeleri de askıya çıkarılacak.Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gonderilmek uzere muhtarlığa başvurulabilecek.Bunun için seyyar sandık kurulu talep formuyla "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekecek.Muhtarlık bolgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de askıdan indirilecek.Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hukumlulere ilişkin askı listeleri, bulunduktan koğuşlara veya yonetimce ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılacak.YSK'nın yayımladığı genelgede, askıya çıkarılan muhtarlık bolgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde duzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 2-12 Mayıs tarihlerine yapılacak işlemler de belirlendi. Buna gore, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bolgesi askı listesinde ismi bulunmayan, birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha once doğan kişiler yıl, ay ve gunu gosteren, nufus mudurluğunce verilen T.C. Kimlik Numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belge iye ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak.Başka bir muhtarlık bolgesi askı listesinde yazılı olup da surekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bolgesine gelen, oğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve oğrenim gordukleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, muhtarlık bolgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan, nufus olay bilgisi değişenler (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi) de Adres Kayıt Sistemi'ne kayıt olmaları için once nufus mudurluğune, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına muracaat edecek.Birinci oylamanın yapılacağı 24 Haziran'da, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 8 Temmuz itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunanlar da terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belge veya gorev belgesini ibraz etmek zorunda olacak.Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henuz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun sureli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Guvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hukumlulerin kayıtları Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak belgenin ibrazı kaydıyla dondurulmayacak.Turk Medeni Kanunu'nun 408'inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gucu olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı dolayısıyla işlerini gerektiği gibi yonetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri uzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenler de kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar orneği ile ilçe seçim kurullarına başvurabilecek.Turk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun sureli ozgurluğu bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." hukmu uyarınca kısıtlanan hukumlunun kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471'inci maddesindeki; "Özgurluğu bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi uzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hukmu gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilmek ve listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına işlemlerini gerçekleştirebilecek.Tutuklular ile taksirli suçlardan hukumlulere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, tutuklu veya taksirli suçlardan hukumlu olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hukumlulere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunanlar, 5490 sayılı kanunun 50'nci maddesi gereği ceza infaz kurumları idaresi aracılığıyla yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilecek.Turk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları "kısıtlılığın sona erme kararı" ile muracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilecek.Askı donemi içinde gorme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gonderilmek uzere muhtarlığa başvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca "Seçmen Kaydı Gunleme" ekranı kullanılarak veya Seçmen Kutuğu Genel Mudurluğune başvurması halinde Genel Mudurlukçe, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken goz onunde bulundurulmak uzere "engelli" olarak işaretlenecek. Soz konusu başvuru için gerekli engelli beyan formu "www.ysk.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.Muhtarlık bolgesi askı listelerinin dokumune başlanıldığı 30 Nisan ile listelerin askıdan indirileceği 12 Mayıs tarihleri arasında; yerleşim yeri değişikliği ve kayıt duzeltme için nufus mudurluğunun adres tescilini yaptığına dair belge ve ekleri ile başvuranlar hakkındaki kayıtlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından "Seçmen Adres Guncelleme" ekranı kullanılarak sorgulanacak ve oy kullanabilir durumda olup olmadıkları (seçmenlik durumları) gozetilerek, verilecek karar uzerine seçmen kutuğune işlenecek.İlçe nufus mudurluğune daha once farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nufus mudurluğune muracaat etmeleri halinde, başka belge istenilmesine gerek olmaksızın nufus mudurluğunce tescil edilen adrese ilişkin birlikte imzalanmış onaylı adres beyan formuna gore işlem yapılacak.SEÇSİS'te kısıtlı olarak gorunen kişilerin dondurulan kayıtlan kısıtlama kararlarına ulaşılamadığı gerekçesiyle oy kullanabilir hale getirilemeyecek ancak bu kişilerin muhtarlık bolgesi askı listelerine itiraz etmeleri halinde durumları değerlendirilecek.Anayasa'nın 79'uncu maddesinde ongorulen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin duzen içinde yonetimi ve durustluğu" ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bolgesi askı listelerinin dokumunun yapıldığı 30 Nisan gununden başlamak uzere ve askı suresi içinde bizzat veya ilgili nufus mudurluğune yapmaları gerekiyor. Bu kişilerin askı suresince posta ile yapacakları muracaatları ile muhtarlık bolgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 12 Mayıs gunu saat 17.00'den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmayacak.

ASKI L İSTELERİNE İTİRAZLAR

Muhtarlık bolgesi askı listelerine; seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler ile siyasi partiler ilan suresi içinde itiraz edebilecek.Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler yetki belgelerini dilekçelerine eklemek suretiyle itirazda bulunabilecek.Siyasi partiler, muhurlu ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirecek.Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler; o ilçede oturan tum seçmenler, seçmen kutuğune yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar (o muhtarlık bolgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri oğrenci, olu, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı) ile ilgili olarak; seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilecekler.Yazılı itirazlar ile bu işler için duzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmayacak.İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hukumlu olan seçmenler, ceza infaz kurumu idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilecek. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe gostermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile suresinde yapılmayan itirazlar incelenmeyecek. Bu nedenle inceleme yapılamadığı da tutanağa yazılacak.kimliğin ispatında Turkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Turkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nufus cuzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cuzdanı, askerlik belgesi, surucu belgesi, hakim ve savcılar ile yuksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddutsuz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilecek.Belediyeler ile koy veya mahalle muhtarlarınca duzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli olmayacak. Turkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmeyecek. Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hukumlu bulunan seçmenlerden soz konusu kimlik belgeleri bulunmayanlar için ceza infaz kurumu idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçecek.Yerleşim yeri adresinin ispatında ise oncelikle ilgili nufus mudurluklerinden onaylı veya e-Devlet uzerinden alınacak karekodlu resmi nitelikteki "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" esas alınacak.Listelere Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belgesi olup olmadığına bakılacak. Siyasi partilerin il veya ilçe başkanlarının yetkilendirdiği kişilerin muhtarlık bolgesi askı listelerine ve sandık bolgesi askı listelerine itiraz ve şikayet yetkisi olacak.Seçmen Kutuğu Genel Mudurluğunce; askı suresi içinde gerçekleşen tum değişiklikleri içeren sandık bolgesi askı listeleri elektronik ortamda hazırlanıp, SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) uzerinden erişime açılacak. Ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gonderilmek uzere ve Cumhurbaşkanı adaylarına ya da yetkili kıldığı kişiye tutanak karşılığında elden teslim edilecek. Bununla birlikte siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarınca yetkilendirilen kişilerin gorev yaptıkları yer ile ilgili seçmenleri gosteren muhtarlık bolgesi askı listelerini ilgili ilçe seçim kurullarından almaları mumkun olacak.Bu listelere iki gun içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanacak. Talep halinde sonuç ilgili siyasi partiye bildirilecek.İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren muhtarlık bolgesi askı listelerine yapılan itirazları en geç 13 Mayıs saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlayacak. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve duzeltme işlemlerinin yapılması için siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayları tarafından yapılan itirazların 18 Mayıs'ta ilçe seçim kurulunca, 19 Mayıs'ta il seçim kurulunca ve 20 Mayıs'ta YSK tarafından kesin olarak karara bağlanması sonucu Yurt İçi Seçmen Kutuğu 22 Mayıs'ta kesinleşecek.Cumhurbaşkanı ve 27. Donem Milletvekili Genel Seçimi'nde her muhtarlık bir seçim bolgesi olarak belirlendi. Buna gore, her seçim bolgesi gerektiği kadar sandık bolgesine ayrılacak. Bir sandık bolgesi 360-380 seçmeni kapsayacak ancak koylerde bir sandık bolgesi 400 seçmeni kapsayabilecek. Birden çok semtin birleşiminden oluşan muhtarlıklar, her birinde 360-380 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım guçlukleri dikkate alınarak gerekli sayıda sandık bolgesine ayrılabilecek. Bu ayrımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mumkun olduğunca seçmen sayısı bakımından dengenin sağlanması ilkeleri gozetilecek.Mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım guçlukleri ile 298 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca sandık bolgesi oluşturulması bakımından, ongorulen seçmen sayısı goz onunde tutularak bir sandık bolgesi oluşturulabilecek.Ceza infaz kurumlarına konan sandıklar bulundukları muhtarlık seçim bolgesi içinde sayılacak. Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hukumluler ile tutukluların rahat ve guvenli bir şekilde oylarını kullanmaları için ceza infaz kurumu yetkililerinin de goruşu alınarak gerektiği kadar sandık bolgesine ayrılacak.YSK, seçim guvenliği açısından gerekli gorulmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının en geç 24 Mayıs gunu saat 17.00'ye kadar talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bolgelerine taşınmasına, sandık bolgelerinin birleştirilmesine, seçim bolgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde duzenlenmesine karar verebilecek.Engelliler ile 75 yaş ve uzerinde bulunan seçmenlerin, oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için Seçmen Kutuğu Genel Mudurluğunce sandık (seçmen) atamaları yapılırken bu durum goz onunde tutulacak.Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için ilçe seçim kurulu başkanlığınca yeteri kadar seyyar sandık oluşturulacak.Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 30 Mayıs Çarşamba gunu başlanacak.İlçe seçim kurulu başkanı; 298 sayılı kanunun 44'uncu madde hukmune uygun biçimde hazırlanmış seçmen bilgi kağıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaştırılmasını mahalli posta idaresi veya ilçe ve koylerde memur aracılığı ile yaptırabilecek.Bu yollarla dağıtımın mumkun olmadığı takdirde ilçe seçim kurulu başkanı, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılması işlemlerinde, belirtilen daire veya muesseselerin memur ve hizmetlilerini gorevlendirebilecek.Bu işle gorevlendirilenler teslim aldıkları seçmen bilgi kağıtlarını ev ev dolaşarak sahiplerine imza karşılığında dağıtmak, ilçe seçim kurulu başkanları da bunun sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli onlemleri almak ve denetimleri yapmak zorunda olacak. Dağıtım işi en geç 17 Haziran Pazar akşamına kadar bitirilecek.